Ouderraad

De Ouderraad (OR) stelt zich tot doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te stimuleren.
Door aan de ouders kennis en inzicht te verschaffen op het gebied van onderwijs, het geven van informatie, het in samenwerking met de school houden van ouder- en informatieavonden, het ondersteunen van werkgroepen en commissies, en het ondersteunen van activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, eindfeest, etc.) die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen bevorderen.

De Ouderraad is de schakel tussen de ouders en de school en behartigt de algemene belangen van ouders door de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast is de Ouderraad een klankbord voor de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. Om die rol goed te kunnen vervullen wil de Ouderraad niet alleen een luisterend oor voor alle ouders, maar ook voor de schoolleiding zijn. De Ouderraad is er echter niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouders.

Doordat leerlingen doorstromen, is het normaal dat er regelmatig ouders afscheid nemen van de ouderraad. Om toch tot een goede vertegenwoordiging te komen is het daarom belangrijk dat er steeds weer nieuwe leden toetreden, die weer voor een aantal jaren participeren in de Ouderraad. Naast de tijd voor vergaderingen zal er afhankelijk van vertegenwoordigende taken ook nog wat extra tijd gevraagd worden.
Daartegenover staan de vaak interessante contacten, discussies, informatie over de school en over ontwikkelingen binnen het onderwijs en een plezierige samenwerking met andere ouders.

Lijkt de Ouderraad iets voor u?
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht via or@pidebrug.nl.
De Ouderraad vergadert ongeveer eens per maand. Deze vergadering wordt ook bijgewoond door enkele leden van het schoolteam. Een van de personeelsleden dient als contactpersoon tussen ouders en school.

De financiële administratie van de Ouderraad wordt door een penningmeester verzorgd.
De penningmeester zoekt samen met de overige leden en het schoolteam naar de meest verantwoorde besteding voor deze gelden. Ieder schooljaar stelt de penningmeester een begroting op waar de gelden aan besteed gaan worden en aan het einde van het schooljaar legt degene ook verantwoording af middels een jaarverslag. De gelden worden besteed aan verschillende activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, projecten, sportdag, bijdrage cadeau voor schoolverlaters, en meer.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op 35 euro, met uitzondering van de leerlingen van De Sloep, hier geldt een ouderbijdrage van 25 euro.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
U kunt ook gebruikmaken van de regeling Schoolkosten, bijdrage van de gemeente Leiden, onderdeel van het Minimabeleid.
(Raadpleeg voor deze specifieke regeling de website van de gemeente Leiden).

Wilt u in contact komen met de ouderraad, dan kunt u mailen naar: or@pidebrug.nl
 

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline