MedezeggenschapsraadPI De Brug kent, zoals elke school, een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad speelt een belangrijke rol in het bepalen van het schoolbeleid en bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.
Doel van de MR is om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft daartoe een aantal bevoegdheden, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De WMS regelt over welke zaken de MR advies dan wel instemming moet verlenen, alvorens de directie beslissingen kan nemen. Daarnaast kan de MR over alles wat er speelt op school gevraagd of ongevraagd advies geven. Alle spelregels en afspraken rondom de medezeggenschap op PI De Brug zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De webpagina van de MR wordt beheerd door de leden van de MR van De Brug zonder tussenkomst van de directie. De MR is immers een onafhankelijk orgaan binnen de school.

Als MR vertegenwoordigen wij ouders en personeel. Voor de MR is het dus belangrijk om te weten wat er speelt onder ouders. Uw input wordt dan ook zeer op prijs gesteld. We willen daarom laagdrempelig en benaderbaar zijn. Wij proberen door het jaar heen bij diverse gelegenheden zichtbaar aanwezig te zijn op school. Ook kunt u ons altijd aanspreken of een e-mail sturen via p.vanderzant@pidebrug.nl. U kunt zich opgeven om als toehoorder een vergadering van de MR bij te wonen. De MR vergadert iedere maand. Gedurende het eerste deel van de vergadering is Floris Dekker aanwezig om voorgenomen plannen te presenteren, toe te lichten en alle vragen te beantwoorden die er leven binnen de MR. Uiterlijk drie weken na de vergadering wordt het verslag op deze website geplaatst. Over elk schooljaar maakt de MR een Jaarverslag.
 

Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle MR'en van de scholen die samen PROO Leiden vormen vertegenwoordigd.
 

Nieuws van De Brug

Donderdagmiddag 9 januari vlak voordat de bel ging om naar huis te gaan, werd het nieuwe...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline