Medezeggenschapsraad

PI De Brug kent, zoals elke school, een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad speelt een belangrijke rol in het bepalen van het schoolbeleid en bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.
Doel van de MR is om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft daartoe een aantal bevoegdheden, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De WMS regelt over welke zaken de MR advies dan wel instemming moet verlenen, alvorens de directie beslissingen kan nemen. Daarnaast kan de MR over alles wat er speelt op school gevraagd of ongevraagd advies geven. Alle spelregels en afspraken rondom de medezeggenschap op PI De Brug zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De webpagina van de MR wordt beheerd door de leden van de MR van De Brug zonder tussenkomst van de directie. De MR is immers een onafhankelijk orgaan binnen de school.

Als MR vertegenwoordigen wij ouders en personeel. Voor de MR is het dus belangrijk om te weten wat er speelt onder ouders. Uw input wordt dan ook zeer op prijs gesteld. We willen daarom laagdrempelig en benaderbaar zijn. Wij proberen door het jaar heen bij diverse gelegenheden zichtbaar aanwezig te zijn op school. Ook kunt u ons altijd aanspreken of een e-mail sturen via p.vanderzant@pidebrug.nl. U kunt zich opgeven om als toehoorder een vergadering van de MR bij te wonen. De MR vergadert iedere maand. Gedurende het eerste deel van de vergadering is Floris Dekker aanwezig om voorgenomen plannen te presenteren, toe te lichten en alle vragen te beantwoorden die er leven binnen de MR. Uiterlijk drie weken na de vergadering wordt het verslag op deze website geplaatst. Over elk schooljaar maakt de MR een Jaarverslag.
 
Dit schooljaar vinden de vergaderingen plaats op de volgende dagen:

Dinsdag 12 september 2017
Dinsdag 10 oktober 2017
Dinsdag 14 november 2017
Dinsdag 19 december 2017
Dinsdag 16 januari 2018
Dinsdag 20 februari 2018
Dinsdag 20 maart 2018
Dinsdag 17 april 2018
Dinsdag 15 mei 2018
Dinsdag 19 juni 2018


Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle MR'en van de scholen die samen PROO Leiden vormen vertegenwoordigd.
 
Notulen

Nieuws van De Brug

De Triple P groepstraining Positief opvoeden start op donderdag 31 oktober! Lees hier meer ...
De eindtoets voor de schoolverlaters zit er weer aan te komen. Lees hier meer…
Samen met wethouder Paul Dirkse werd het startschot voor Leiden zoemt gegeven. Lees hier meer ....
Een pilot-project over de relatie tussen ouders en school. Lees hier meer ...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline