Staking 30 en 31 januari

30-01-2020
Waarschijnlijk heeft u al vernomen dat er wederom door de gezamenlijke onderwijsvakbonden opgeroepen is tot een landelijke tweedaagse stakingsactie. PI de Brug doet ook mee aan deze staking en zal 30 en 31 januari gesloten zijn.
Waarom opnieuw staken?
Het kabinet ging begin november 2019, voorafgaand aan de eendaagse staking, akkoord met een extra bijdrage voor het onderwijs. Het bedrag van 460 miljoen was echter grotendeels eenmalig. Slechts 16,5 miljoen is structureel. Schoolbesturen kunnen het dus niet gebruiken om de salarissen te verhogen. Alleen voor de leraren in het voortgezet speciaal onderwijs is er een loonsverbetering gekomen.
Dit tot ongenoegen van de onderwijsbonden en hun leden. Want er is structureel geld nodig om goed onderwijs te garanderen voor onze kinderen. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan in meer handen voor de klas, te kort aan invalleerkrachten, structurele werkdrukverlaging, het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, etc.

Doel
Het doel van de tweedaagse staking is structureel meer geld voor het onderwijs om het lerarentekort op te lossen. Onder meer door het lerarentekort op basisscholen neemt de werkdruk voor onderwijspersoneel toe en gaat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs achteruit.

Gevolgen van het lerarentekort voor ouders en leerlingen
Scholen die kampen met het tekort aan onderwijspersoneel en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen vooral op door minder les te geven. Op veel basisscholen worden structureel kinderen naar huis gestuurd. In andere gevallen worden klassen samengevoegd, of worden onbevoegden voor de klas gezet. Enkele scholen hebben inmiddels besloten dat kinderen structureel maar vier dagen in de week naar school kunnen. Ouders gaven in ‘Ouders & Onderwijs’ aan dat meer geld van de overheid nodig is om de werkdruk en het lerarentekort aan te pakken. Een ruime meerderheid van de ouders ziet dit als de structurele oplossing van het probleem.

Onderstaande punten vallen te lezen op de site van de onderwijsinspectie, ‘staat van het onderwijs’ (d.d.15-01-2020)
Tekort aan leraren en schoolleiders
De randvoorwaarden om tot goede onderwijskwaliteit te komen zijn niet optimaal. Er is sprake van een oplopend leraren- en schoolleiderstekort. Daar zijn meerdere oorzaken voor:
  • Relatief veel oudere leraren stromen uit
  • Er is een verminderde instroom van nieuwe leraren
  • Minder studenten kiezen voor de pabo en andere lerarenopleidingen
  • Een relatief groot aandeel leerkrachten verlaat het beroep binnen 5 jaar na afstuderen
Het tekort aan leraren en schoolleiders zal verder oplopen. Volgens ramingen stijgt het tekort van 2.322 fulltime leraren en directeuren in 2019, naar een tekort van ruim 4.000 in 2023/2024. Wanneer er niets verandert kan dit leiden tot een tekort van 10.847 fulltimebanen in 2027.

Tijdelijke oplossing lerarentekort
Scholen zoeken naar allerlei oplossingen om het lerarentekort op te vangen. Sommige scholen vragen parttimers meer te werken of splitsen klassen op. Andere scholen zetten schoolleiders, intern begeleiders, gepensioneerden of onbevoegden voor de klas. In uiterste gevallen sturen scholen de leerlingen naar huis. Onder deze omstandigheden kunnen scholen de onderwijstijd en basiskwaliteit niet altijd meer garanderen. Daarnaast zorgt het opsplitsen van klassen voor een verdere toename van de werkdruk voor leraren.

Ondanks eerdere acties zijn de investeringen om bovengenoemde problemen op te lossen minimaal en in de praktijk verre van toereikend, daarmee wil het gehele team van PI-school De Brug aan de oproep van de gezamenlijke onderwijsvakbonden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari om te staken gehoor geven!
Voor u betekent dit dat er die dagen geen lessen worden gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan.
We realiseren ons dat dit voor u als ouders zeer lastig is, echter we hopen wederom door deze landelijke staking alsnog meer structureel geld voor investeringen vrijgemaakt wordt!

Quotes van leerkrachten van de Brug
"Ik staak omdat, mede door de invoering van passend onderwijs, steeds meer gevraagd wordt van leerkrachten. Tegelijkertijd is er sprake van een groot tekort aan leerkrachten. Door de grote werkdruk is de kans op ziekteverzuim bij de leerkrachten die nog staan fors toegenomen. Daarnaast zorgt het verschil in salariëring tussen PO en VO er mijns inziens voor dat minder mensen kiezen voor het beroep leerkracht in het PO. Dit alles gaat ten koste van de leerlingen en daarom is het tijd dat de regering met stelselmatige, lange termijn oplossingen gaat komen, ipv met tijdelijke lapmiddelen."

"Ik staak deze 2 dagen omdat ik me zorgen maak over de toekomst. Nu al zoveel tekort aan leraren, hoe is dit over 5 jaar als er niets aan het beleid wordt veranderd?"

"Ik staak deze twee dagen voor meer handen in de klas, kleinere groepen en lagere werkdruk."

"Ik sta achter de stakingsactie, omdat we na de vorige stakingsactie er weinig structurele middelen bij hebben gekregen en ik achter de stakingen blijf staan en zal blijven staken zolang er nog niet structureel iets verandert."


"Ik staak omdat ik mij ernstig zorgen maakt over het huidig niveau van het basisonderwijs in Nederland. In het nieuws is er steeds meer aandacht voor de achterstand die we t.o.v. de toplanden in Europa aan het oplopen zijn. Het niveau waarmee de leerlingen van de basisschool afkomen wordt lager. Volgens onderzoek is de grootste veroorzaker hiervan het wegvallen van lesuren doordat er niet genoeg leerkrachten zijn. Dat leerkrachtentekort wordt gigantisch in de komende 10 jaar. Ik hoop dat door te blijven staken de regering inziet dat er iets gedaan moet worden aan dit tekort. Daar moet structureel geld voor uitgetrokken worden. Dat begint wat mij betreft op een andere manier dan een salarisverhoging."

"Ik sta achter de stakingsactie omdat er te weinig structurele geldstromen richting het onderwijs gaan, zodat wij de kinderen kunnen bieden wat zij verdienen en nodig hebben."


"Ik staak deze twee dagen, zodat het onderwijs voor iedereen een fijne ervaring is en kan blijven."

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, en hopen op uw steun en begrip voor de situatie én de staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij deze graag,


 

Nieuws van De Brug

Donderdagmiddag 9 januari vlak voordat de bel ging om naar huis te gaan, werd het nieuwe...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline